Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Mamacafe Nijkerk

(onderdeel van Stichting Speelotheek Pinoccio)

Inhoudsopgave

1 Inleiding
1.1 Doel
1.2 Reikwijdte
1.3 Evaluatie en herziening Privacyverklaring

2 Uitgangspunten en principes

3 Persoonsgegevens
3.1 Algemene persoonsgegevens

4. Organisatie en taken
4.1 Verantwoordelijkheid en geheimhouding
4.2 Informatie Privacy Contactpersoon

5  Rechten van betrokkenen
5.1 Informatieverstrekking
5.2 Recht op rectificatie, correctie, verbetering en aanvulling
5.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens
5.4 Recht om bezwaar te maken

6 Maatregelen
6.1 Beveiligingsmaatregelen
6.2 Bewaartermijnen
6.3 Meldplicht datalekken

Bijlage: Uitgangspunten en principes

1 Inleiding

Mamacafé Nijkerk is onderdeel van Stichting Speelotheek Pinoccio (voortaan: Speelotheek Pinoccio) is gevestigd Frieswijkstraat 99 te (3861 BK) Nijkerk, en ingeschreven bij de KVK onder nr. 32107855.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt Mamacafé Nijkerk geen persoonsgegevens van de deelnemers/bezoekers. 

Vragen over de Privacyverklaring  kunnen worden gesteld aan de Privacy Contactpersoon van het Mamacafé (“Privacy Contactpersoon”), zijnde  de bestuursleden van het Mamacafé. Deze zijn bereikbaar op het vestigingsadres van het Mamafacé Nijkerk / Speelotheek Pinoccio en via
e-mailadres
mamacafenijkerk@gmail.com.  

1.1 Doel

Het doel van de Privacyverklaring en de implementatie daarvan is om binnen de organisatie van Mamacafé Nijkerk een juiste invulling te geven aan de rechten en verplichtingen uit de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Daarnaast wordt getracht om – in het kader van transparantie – de betrokken uitvoerenden bewust te maken van ieders verantwoordelijkheden. 

1.2 Reikwijdte

De Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van mogelijke persoonsgegevens waarbij Mamacafé Nijkerk handelt als verantwoordelijke (“Verantwoordelijke”) in de zin van de AVG. Dit is het geval indien het Mamacafé Nijkerk door middel van een computer persoonlijke gegevens zou vastleggen.

De Privacyverklaring is daarnaast bedoeld als intern beleid en is van belang voor de bestuursleden, die ten behoeve van het Mamacafé Nijkerk, indien zij in de toekomst persoonsgegevens zouden gaan verwerken. 

1.3 Evaluatie en herziening Privacyverklaring

Het bestuur van Mamacafé Nijkerk zal vanuit haar verantwoordelijkheid voor (de uitvoering van) de Privacyverklaring deze periodiek, minimaal eens in de drie (3) jaar en vaker indien daar noodzaak toe is, evalueren en vaststellen (aanleidingen hiervoor zijn bijvoorbeeld wijziging in regelgeving, organisatorische veranderingen, externe omstandigheden).

2 Uitgangspunten en principes

In de bijlage bij deze Privacyverklaring staan de uitgangspunten en principes voor de verwerking van persoonsgegevens door en ten behoeve van Mamacafé Nijkerk beschreven. Deze uitgangspunten en principes zijn gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving en moeten steeds worden nageleefd bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze uitgangspunten volgen uit de AVG.

3 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Vooralsnog legt Mamacafé geen persoonsgegevens vast. Mamacafé Nijkerk gebruikt geen gegevens voor commerciële doeleinden.

3.1 Algemene persoonsgegevens 

Algemene persoonsgegevens zijn voornamen/-letters, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige gegevens worden door Mamacafé Nijkerk niet vastgelegd.

4 Organisatie en taken

4.1 Verantwoordelijkheid en geheimhouding

Binnen de organisatie van Mamacafé Nijkerk is met betrekking tot de (in de toekomst mogelijke verwerking van  persoonsgegevens, de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de uitvoering van de Privacyverklaring het bestuur verantwoordelijk. De secretaris is de Privacy Contactpersoon.

Een ieder die werkzaamheden verricht voor Mamacafé Nijkerk en daarbij mogelijk kennis neemt van persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding.

4.2 Informatie Privacy Contactpersoon
De bestuursleden van Mamacafé Nijkerk dienen ervoor te zorgen dat de Privacy Contactpersoon naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van mogelijk (in de toekomst vast te leggen) persoonsgegevens. Daarnaast dienen de bestuursleden van Mamacafé Nijkerk de Privacy Contactpersoon te ondersteunen bij de vervulling van de taken volgend uit de Privacyverklaring.

5 Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht op informatie, inzage, correctie, beperking, aanpassing en rectificatie of verwijdering van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. De procedures binnen Speelotheek Pinoccio die ervoor moeten zorgen dat de betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen, zijn hierna beschreven.

5.1 Recht op inzage
Nadat de betrokkene een verzoek tot inzage heeft gedaan bij Mamacafé Nijkerk, deelt Mamacafé Nijkerk zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één maand mede of Mamacafé Nijkerk persoonsgegevens betreffende de betrokkene verwerkt. Als dat het geval is, verstrekt Mamacafé Nijkerk binnen één maand na ontvangst van het verzoek aan de betrokkene een omschrijving van het doel of de doelen van informatie omtrent de herkomst van de persoonsgegevens, indien mogelijk de bewaartermijn, de rechten van betrokkene, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit Deze informatie wordt verstrekt in de Nederlandse taal.

5.2 Recht op rectificatie, correctie, verbetering en aanvulling
Nadat een betrokkene zijn persoonsgegevens heeft ingezien, kan hij de Privacy Contactpersoon verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Mamacafé Nijkerk bericht de verzoekende betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek of daaraan voldaan zal worden, waarbij een afwijzing gemotiveerd zal zijn.

Mamacafé Nijkerk zal het verzoek van de betrokkene honoreren indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met de AVG worden verwerkt. Voor een verzoek tot verwijdering geldt daarnaast dat de Privacy Contactpersoon dit niet kan honoreren, voor zover dit in strijd is met de wet.
Op grond van de AVG geldt dat de betrokkene het recht heeft om rectificatie of completering van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

5.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens
Op basis van de AVG heeft de betrokkene het recht om vergeten te worden. Mamacafé Nijkerk is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

  • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking; en
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

5.4 Recht om bezwaar te maken
Een betrokkene kan op basis van de AVG, vanwege redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, gebruikmaken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Mamacafé dient vervolgens de verwerking van persoonsgegevens te staken tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aangevoerd kunnen worden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6 Maatregelen

6.1 Beveiligingsmaatregelen

Mamacafé Nijkerk heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens, die in ieder geval bestaan uit:

  • beveiliging van apparatuur;
  • toewijzen van verantwoordelijkheden;
  • toegangsbeveiliging.

6.2 Bewaartermijnen

Mamacafé Nijkerk verwerkt en bewaart eventueel vastgelegde persoonsgegevens gedurende de duur van het regelmatige bezoek aan het mamacafé tot maximaal een jaar, tenzij dit verplicht is op basis van een wettelijke bepaling. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6.3 Meldplicht datalekken

Mamacafé Nijkerk is verplicht om Datalekken te melden aan de AP en – als een Datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor betrokkenen – aan de betrokkenen. Deze verplichting om Datalekken te melden is tevens opgenomen in de AVG.

Mei 2019

Bijlage Uitgangspunten en principes
In het onderstaande overzicht staan de uitgangspunten en principes voor de verwerking van persoonsgegevens door en ten behoeve van Mamacafé Nijkerk beschreven. Deze uitgangspunten en principes zijn gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving en moeten steeds worden nageleefd bij de (mogelijk in de toekomst) verwerking van persoonsgegevens. Deze uitgangspunten volgen uit de AVG.

Transparantie

Mamacafé Nijkerk houdt zodra van toepassing, een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Voorbeelden van elementen die opgenomen worden in dit register zijn

(1.) de categorieën persoonsgegevens,

(2.) de doeleinden voor de verwerking en

(3.) toepasselijke bewaartermijnen.
Dit uitgangspunt brengt verder met zich mee dat Speelotheek Pinoccio informatie verschaft over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt in lijn met de privacywetgeving.

Beveiliging

Mamacafé Nijkerk dient passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de (mogelijk in de toekomst op te slaan) persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

Alsdan zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij dit verplicht is op basis van een wettelijke bepaling. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of onomkeerbaar geanonimiseerd.

Datalekken

Incidenten in de beveiliging van persoonsgegevens die leiden tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens (“Datalekken”) moeten worden gemeld aan de AP en, als een Datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor betrokkenen, tevens aan de betrokkenen.

Dataminimalisatie

Het beginsel van dataminimalisatie leidt ertoe dat Mamacafé Nijkerk bij het eventueel verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer persoonsgegevens mag verwerken dan noodzakelijk is om het doel waarvoor ze worden verwerkt, te bereiken.

Doelbinding

De voorgenomen verzameling van persoonsgegevens heeft een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. De persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een doel dat onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Informatieverstrekking

Betrokkenen moeten in ieder geval worden geïnformeerd over de identiteit van Mamacafé Nijkerk en de doeleinden voor de verwerking.

Kwaliteit

Alsdan zijn persoonsgegevens doelmatig, relevant en niet buitenproportioneel, gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt. De juistheid en nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt periodiek geverifieerd.

Proportionaliteit

De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is niet onevenredig in verhouding tot het doel van de verwerking.

Rechten van betrokkenen

De betrokkenen hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
De betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Subsidiariteit

Mamacafé Nijkerk dient bij iedere mogelijke verwerking te bepalen of het doel voor de verwerking van persoonsgegevens niet op een andere, voor de betrokkenen minder ingrijpende manier, kan worden bereikt.

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wettelijke grondslag

De verwerking van persoonsgegevens wordt alleen uitgevoerd op basis van één van de in artikel 6 van de AVG genoemde wettelijke grondslagen.